اختلالات اسکلتی عضلانی مرتبط با کار و ارتباط آن با کیفیت زندگی در پرستاران
داود نصیری زرین قبائی 1، مهدی حارث آبادی 2، معصومه باقری نسامی 3، فرشته طالب پور امیری 4،*
دانش جوی کارشناس ی ارش د عل وم تش ریح، کمیت ه تحقیق ات دانش جویی، دانش کده پزش کی ،دانش گاه عل وم پزش کی مازن دران، س اری، ای ران.
کارش ناس ارش د پرس تاری، گ روه پرس تاری بهداش ت جامع ه، دانش گاه عل وم پزش کی خراس ان ش مالی، بجن ورد، ای ران.
دانشــیار، گــروه پرســتاری داخلــی، جراحــی، مرکــز تحقیقــات بیماری هــای عفونــی اطفــال مازنــدران، دانشــگاه علــوم پزشــکی مازنــدران، ســاری، ایــران.
اســتادیار گــروه علــوم تشــریح، دانشــکده پزشــکی، دانشــگاه علــوم پزشــکی مازنــدران، ســاری ،ای ران.
108235428060

نویس نده مس ئول: فرش ته طال ب پ ور امی ری، اس تادیار گ روه عل وم تش ریح، دانش کده پزش کی ،دانش گاه علوم پزش کی مازن دران، س اری، ای ران. ایمی ل: [email protected]
چکیده
مقدمــه: اخت الات اس کلتی عضان ی مرتب ط ب ا کار (WMSDs) یک ی از ش ایع ترین مش کات س امت ش غلی ب وده ک ه ب ا ص رف هزینه ه ای زی اد و کاه ش به ره وری در پرس تاران هم راه اس ت. از س ویی کیفی ت زندگ ی ی ک مفه وم چن د بع دی اس ت ک ه عوام ل مهم ی نظی ر وضعی ت جس می و روان ی ب ر آن تاثی ر می گ ذارد. مطالع ه حاض ر ب ا ه دف بررس ی اخت الات اس کلتی عضان ی مرتب ط ب ا کار و ارتب اط آن ب ا کیفی ت زندگ ی در پرس تاران انج ام ش د.
روش کار: مطالعــه حاضــر از نــوع توصیفــی تحلیلــی بــود کــه بــر روی 940 نفــر از پرســتاران شــاغل در کلیــه بیمارســتان های ســطح شــهر ســاری، بــه روش سرشــماری انجــام شــد. ابــزار جمــع آوری اطاعــات ،
مقدمه
127000986154Downloaded from journal.iehfs.ir at 11:37 +0330 on Wednesday October 11th 2017 [ DOI: 10.21859/joe-04015 ]

Downloaded from journal.iehfs.ir at 11:37 +0330 on Wednesday October 11th 2017 [ DOI: 10.21859/joe-04015 ]

پرس تاران یک ی از ارکان عم ده بخ ش درم ان هس تند ک ه ب ا توج ه بــه وضعیــت کار، عهــده دار وظایفــی از قبیــل کمــک بــه جــا بــه جاک ردن بیم ار، بلن د ک ردن وس ایل و خ م ش دن ب ه م دت طولان ی می باش ند ک ه فعالیت های فوق در بروز اختالات اس کلتی عضانی این قشــر نقــش بســزائی دارد]1[. در خصــوص آســیب های فیزیکــی ناش ی از کار، آم ار حاص ل از مطالع ه ب ر روی پرس تاران ایران ی در س ال 2014، نش ان می ده د تقریب ا ی ک چه ارم اف راد از درده ای جس مانی مرتب ط ب ا کار از جمل ه درد کم ر رن ج می برن د و از ه ر ســه نفــر یــک نفــر دچــار کمردردهــای مرتبــط بــا کار می گــردد 2][. همچنی ن در گزارش ی دیگ ر از مطالع ه م روری انج ام ش ده در س ال 2015، 4/7 درص د پرس تاران در ه ر هفت ه ب ه علت خس تگی روح ی ی ا ناتوان ی فیزیک ی ناش ی از کار غیب ت می کنن د ک ه 08 درصــد بیشــتر از ســایر گروه هــای حرفــه ای اســت] 3[. بررســی وقــوع اختــالات اســکلتی عضانــی در ارائــه دهنــدگان خدمــات س امت در بیش تر کش ورهای جه ان در ح ال بررس ی اس ت] 4[. در بی ن فیزیوتراپیس ت ها و رادیولوژیس ت ها ای ن اخت الات بعن وان یــک مشــکل محســوب می شــود] 5[، امــا در ایــن میــان حرفــه پرس تاری ب ه دلی ل ماهی ت کاری، ح رکات تک راری، پوس چر های اســتاتیک و ناشــیانه بــه هنــگام کار، خــم شــدن و چرخش هــای تک راری، بلن د ک ردن اش یا، ه ل دادن و کش یدن و اس ترس های روانشــناختی و روانی-اجتماعــی از جملــه مشــاغلی اســت کــه در آن اخت الات اس کلتی عضان ی مرتب ط ب ا کار از ش یوع بالات ری برخ وردار اس ت] 6[. طب ق تحقیق ات انج ام ش ده ش یوع اخت الات اســکلتی عضانــی مربــوط بــه ناحیــه کمــر پرســتاران در تایــوان 76% 7][، در آفریق ا 80% 1][، در ایتالی ا 49% 8][ و در پرس تاران ایرانــی 62% 9][ بــرآورد شده اســت. همچنیــن محققیــن نشــان داده انــد کــه اختــالات عضانــی اســکلتی یکــی از عوامــل شــایع ناتوانــی و آســیب های شــغلی و کناره گیــری از کار می باشــد] 01, 4 .[11/7 درص د پرس تاران در ه ر هفت ه ب ه عل ت فرس ودگی ی ا ناتوانــی ناشــی از کار غیبــت می کننــد کــه 80 درصــد بیشــتر از ســایر گروه هــای حرفــه ای اســت] 12[. در طــی ســال های اخیــر، عاقه من دی ب ه ارزیاب ی و بهبود کیفی ت زندگی اف راد مبتا ب ه بیمار ی ه ای مزم ن افزای ش چش م گیری یافت ه اس ت و بهب ود عملک رد روزان ه و کیفی ت زندگ ی مبتای ان ب ه بیماری ه ای مزمن ب ه صورت ی ک ه دف در آمده اس ت. بین بیم اری و کیفی ت زندگی ی ک ارتباط متقاب ل وج ود دارد و اخت الات جس مانی و وج ود عای م جس می اثر مس تقیم روی تم ام جنبه ه ای کیفی ت زندگ ی دارد] 13[. ب ا توج ه بــه اجتنــاب ناپذیــر بــودن برخــی از عوامــل در حرفــه پرســتاری و ل زوم پیش گیری از آث ار روان ی و رفت اری، ب ه کارگی ری تمهی دات و اقدامات ی در جه ت بهب ود کیفی ت زندگ ی و آم وزش روش ه ای مقابلــه ای از جملــه وظایــف مدیــران ســازمان های خدمــات بهداشــتی درمانــی می باشــد] 14[. بدیــن منظــور کیفیــت بــالای زندگــی کارکنــان تبدیــل بــه یــک موضــوع مهــم در بســیاری از س ازمان ها از جمل ه س ازمان های بهداش تی درمان ی از ده ه 0791 گردیده اســت] 15[. کیفیــت زندگــی یــک مفهــوم چنــد بعــدی ش امل توانای ی عملک رد، س امت و وضعیت روح ی – روانی فرد اس ت ک ه عوامل مهم و متع ددی نظیر وضعیت جس می، روانی، عقیده فردی و ارتباط ات اجتماع ی ب ر آن تاثی ر دارد] 16[. یک ی از عوام ل موث ر در کیفیــت زندگــی شــغل می باشــد. شــغل بعنــوان یــک منبــع بســیار مهــم بــرای امــرار معــاش و احــراز موقعیت هــای اجتماعــی ،در عیــن حــال می توانــد بــه نارضایتــی و تحلیــل قــوای جســمانی و روانــی منجــر شــود] 17[. وجــود محرک هــای فیزیکــی، روانــی و اجتماعــی در محیــط کار از عوامــل تنیدگــی بــه حســاب می آینــد و اســترس ها و فشــارها بــر رفــاه فیزیکــی و رفــاه روحــی -روانــی اثــر نامطلــوب دارنــد] 81[. از ســوی دیگــر بعضــی از مشــاغل بــا تنیدگی ه ای زی ادی هم راه هس تند و ای ن مس اله معل ول ماهی ت آن کار، ن وع وظای ف و مس ئولیت های ای ن گون ه مش اغل می باش د 19][. کیفیــت زندگــی یــک شــاخص مهــم در میــزان تحمــل اخت الات اس کلتی عضان ی می باش د. مطالع ات متع ددی نش ان داده اسـت ک ه اختــالات اس کلتی عضان ی ب ر کیفی ت زندگــی تاثیــر می گــذارد و باعــث کاهــش کیفیــت زندگــی می شــود] 02, 21[. ول ی ای ن مطالع ات روی پرس تاران نبوده اس ت. فق ط در ی ک مطالع ه روی کیفی ت زندگ ی ناش ی از کم ردرد مزم ن پرس تاران انج ام شده اس ت ک ه اب زار س نجش کیفی ت زندگ ی آن متف اوت می باشـد] 15[ همچنی ن مطالع ه دیگ ر مش ابه انج ام ش ده، ب ر روی کارگــران بوده اســت] 22[.
کارایــی و بهبــود عملکــرد پرســتاران در نتیجــه رضایــت شــغلی و ســامت روانــی آنهــا فراهــم می شــود] 23[. امــا نبــودن ش اخص های کیفی ت زندگ ی و نی ز ع دم رعای ت اص ول صحی ح اس کلتی عضان ی، مس بب فرس ودگی کارکن ان و در نهای ت اف ت خدمــت رســانی در امــر بهداشــت و درمــان می شــود. توصیــف تأثیرات س طوح مختلف سیس تم اس کلتی عضانی بر پیامدهایی مانند س طح کیفی ت زندگ ی مرتب ط ب ا س امت و مرخص ی اس تعاجی، ب رای ارایه خدمات بهداش ت ش غلی به کارگ ران، کارمن دان و جامعه و انتخــاب راهبردهــای پیشــگیرانه مهــم اســت. بنابرایــن بــا عنایــت ب ه ش یوع ب
الای اخت الات اس کلتی عضان ی در پرس تاران و تاثی ر احتمال ی آن ب ر کیفی ت زندگ ی، ای ن مطالعه با هدف بررس ی ش یوع اختــالات اســکلتی عضانــی و ارتبــاط آن بــا کیفیــت زندگــی در بی ن پرس تاران ش اغل در بیمارس تان های ش هر س اری انج ام ش د.
روش کار
مطالعــه حاضــر توصیفــی تحلیلــی بــود کــه بــه منظــور بررســی اختــالات اســکلتی عضانــی و ارتبــاط آن بــا اســترس شــغلی در بیــن پرســتاران بیمارســتان های شــهر ســاری در ســال 4931 انج ام پذیرف ت. جامع ه پژوه ش مطالع ه حاض ر را کلی ه پرس تارانی کــه در تمامــی بیمارســتان های ســطح شــهر اعــم از دولتــی و خصوصــی بودنــد تشــکیل مــی داد کــه جمعــا 8 بیمارســتان بــود ک ه در بی ن ح دود 1400 پرس تار ،940 نف ر در مطالع ه ش رکت کردنــد و مابقــی بــه دلایلــی از جملــه مرخصــی، عــدم تمایــل در پ ر ک ردن پرسش نامه و مش غله کاری پرس تاری از جامع ه پژوه ش خــارج شــدند )میــزان پاســخ دهــی 67 درصــد(. معیارهــای ورود بــه مطالعــه شــامل داشــتن حداقــل یکســال ســابقه کاری، عــدم هرگون ه س ابقه جراح ی در بخش ه ای اس کلتی عضان ی ب دن و هرگون ه حادث ه ای منته ی ب ه آس یب در بخش ه ای مذک ور ب دن ،ع دم داش تن ش غل دوم و نی ز تمای ل ب ه ش رکت در پژوه ش ب ود .جهــت جمــع آوری داده هــا از ســه پرسشــنامه مشــخصات فــردی ،پرسشــنامه اختــالات اســکلتی عضانــی نوردیــک و پرسشــنامه کیفیــت زندگــی SF-36 اســتفاده شــد .
127000986154Downloaded from journal.iehfs.ir at 11:37 +0330 on Wednesday October 11th 2017 [ DOI: 10.21859/joe-04015 ]

Downloaded from journal.iehfs.ir at 11:37 +0330 on Wednesday October 11th 2017 [ DOI: 10.21859/joe-04015 ]

پرسش نامه اخت الات اس کلتی عضان ی نوردی ک، ش امل اطاعات ی در مــورد درد هــای گــردن، شــانه، آرنــج، مــچ، پشــت، کمــر، ران ،زان و و پ ا می باش د. ای ن پرسش نامه در س ال 1987 توس ط کورین ا و هم کاران طراح ی و ام روزه بعن وان پرسش نامه نوردی ک مع روف اس ت. ای ن پرسش نامه دارای دو بخ ش اس ت: بخ ش اول ح اوی ســوالات عمومــی از قبیــل ســابقه کار، وزن، قــد و … و بخــش دوم ح اوی س والات مرب وط ب ه تعیی ن ع وارض و ناراحتی ه ای ب دن اس ت ک ه پاس خ دهن ده بای د مش خص کن د ک ه در ک دام ی ک از 9 قس مت ب دن خ ود )گ ردن، ش انه ه ا، آرن ج ه ا، دس ت، پش ت ،کم ر، ران، زان و و پ ا( در ط ی س ال اخی ر درد ی ا احس اس ناراحت ی داش ته اس ت. روای ی و پایای ی پرسش نامه نوردی ک در س ال 5831 توس ط ازگل ی و هم کاران بررس ی و ب ا ضری ب همبس تگی 19/0 پایای ی آن م ورد تایی د ق رار گرفت ه اس ت] 42[.
پرسشــنامه کیفیــت زندگــی SF-36 دارای 36 ســوال در هشــت خ رده مقی اس عملک رد فیزیک ی، محدودیت جس می، درد جس می ،س امت عموم ی، نش اط، عملک رد اجتماع ی، مش کات روح ی و ســامت روان می باشــد کــه در دو مقیــاس ســامت جســمی و س امت روان طبق ه بن دی ش ده اند، ب ه عبارت ی س امت جس می از مجم وع س ئوالات خ رده مقیاس ه ای عملک رد فیزیک ی ب ا 01 س وال، محدودی ت جس می ب ا 4 س وال، درد جس می ب ا 2 س وال و س امت عموم ی ب ا 5 س وال تش کیل شده اس ت و س امت روان نیــز متشــکل از مجمــوع ســئوالات خــرده مقیاس هــای عملکــرد اجتماع ی ب ا 2 س وال، مش کات روح ی ب ا 3 س وال، س امت روان ب ا 5 س وال و نش اط ب ا 4 س وال می باش د. همچنی ن ی ک س وال دیگ ر ب ه ط ور منف رد تغیی ر در وضعی ت س امتی ف رد را ط ی دوره ای بررســی می نمایــد. امتیازهــای هــر مقیــاس از صفــر تــا 100 متغی ر اس ت ک ه صف ر بدتری ن و 100 بهتری ن وضعی ت را در مقیــاس مــورد نظــر گــزارش می کنــد]16[. منتظــری و همــکاران در مطالع ه خ ود پایای ی پرسش نامه را ب ا اس تفاده از تحلی ل آم اری « همســانی درونــی» و روایــی را بــا اســتفاده از روش « مقایســه گروههــای شــناخته شــده» و «روایــی همگرایــی» مــورد ارزیابــی ق رار داده ان د. تحلی ل «همس انی درون ی» نش ان داد ک ه ب ه ج ز مقیــاس نشــاط) 65/0= a( ســایر مقی اسهــای گونــه فارســی SF-36 از حداقــل ضرایــب اســتاندارد پایایــی در محــدوده 77/0 ت ا 9/0 برخوردارن د. آزم ون آم اری «مقایس ه گروهه ای ش ناخته ش ده» نش ان داد ک ه گون ه فارس ی SF-36 ق ادر ب ه افت راق زی ر گروههــای جمعیتــی بــه تفکیــک جنــس و ســن اســت بــه ایــن نح و ک ه اف راد مس ن تر و زن ان در تمام ی مقی اسه ا امتیازه ای پایین تــری را بهدســت آوردنــد. آزمــون «روایــی همگرایــی» بــه منظــور بررســی فرضیــات اندازه گیــری بــا اســتفاده از همبســتگی ه ر س ؤال ب ا مقی اس فرضیه س ازی ش ده نی ز نتای ج مطلوب ی را بهدس ت داده و تمام ی ضرای ب همبس تگی بی ش از مق دار توصی ه ش ده 4/0 به دس ت آم د )دامن ه تغیی رات ضرای ب 58/0 ت ا 59/0(. آزمــون تحلیــل عاملــی نیــز دو جزءاصلــی را به دســت داد کــه 9/65 درصــد پراکندگــی میــان مقی اسهــای پرسشــنامه SF-36 را توجیـه مینم ود. در مجم وع نتای ج نش ان داد ک ه گون ه فارس ی اب زار اس تاندارد SF-36، ب ه منظ ور اندازه گی ری کیفی ت زندگ ی مرتب ط ب ا س امتی از پایای ی و روای ی لازم برخ وردار اس ت] 52[. پژوهش گر پ س از اخ ذ مج وز از دانش گاه عل وم پزش کی مازن دران و ارائــه آن بــه بیمارســتان های ســاری در طــول روزهــای هفتــه )ش نبه ت ا پنجش نبه( و دو ش یفت کاری صب ح و عص ر ب ه منظ ور دسترســی بــه تمــام پرســنل بــه بیمارســتان ها مراجعــه و پــس از بی ان اه داف مطالع ه بص ورت ف ردی و اخ ذ رضایتنام ه از آن ه ا ،پرسش نامه در اختی ار پرس تاران ق رار داده می ش د و ب ا ص رف م دت زم ان لازم ک ه متناس ب ب ا درخواس ت پرس تار ب ا توج ه ب ه حج م کاری و ســرعت در پاســخ دهــی بــود، پرسشــنامه ها توســط خــود ش خص پرس تار تکمی ل و در نهای ت توس ط پژوهش گر جم ع آوری می شــد. جهــت آنالیــز داده هــا از نســخه 18 نــرم افــزار SPSS بــا اس تفاده از آم ار توصیف ی و آزمون ه ای آنالی ز واریان س، ت ی تس ت و ضری ب همبس تگی پیرس ون در س طح معن ی داری 05/0 اس تفاده گردی د. همچنی ن ب ه منظ ور بررس ی پی ش ف رض نرم ال ب ودن داده هــا و نیــز تعدیــل اثــر متغیرهــای مخــدوش کننــده بــر روی متغیرهــای اصلــی، بترتیــب از آزمون هــای کولموگروف-اســمیرونف و Partial Correlation اســتفاده شــد.یافته ها
127000986154Downloaded from journal.iehfs.ir at 11:37 +0330 on Wednesday October 11th 2017 [ DOI: 10.21859/joe-04015 ]

Downloaded from journal.iehfs.ir at 11:37 +0330 on Wednesday October 11th 2017 [ DOI: 10.21859/joe-04015 ]

میانگی ن س نی پرس تاران ش رکت کنن ده در پژوه ش 07/8±7/33 س ال و متوس ط س ابقه خدم ت آن ان 6/5±9 س ال ب ود. همچنی ن متوســط شــاخص تــوده بدنــی واحدهــای مــورد مطالعــه 7/4±52 ب رآورد ش د. توزی ع فراوان ی مش خصات جمعی ت ش ناختی واحدهای مــورد پژوهــش در جــدول شــماره 1 نشــان داده شده اســت. بــا اس تفاده از آزم ون کولموگروف-اس میرونف نرم ال ب ودن دادهه ا ب ا 05/0P≥ بــه اثبــات رســید. نتایــج حاصــل از پرسشــنامه نوردیــک نش ان داد ک ه اخت الات کم ر ب ا ش یوع 9/06 % ش ایع ترین اخت ال در بیــن پرســتاران اســت )جــدول شــماره 2(. بیــن مــردان و زنــان از لح اظ اخت الات اس کلتی عضان ی براس اس تحلی ل آزم ون ت ی اخت اف معن ی دار آم اری وج ود داش ت) 100/0=P(. همچنی ن بی ن اخت الات اس کلتی عضان ی ب ا س ن) 6/0+ = P=0/007،r( و س طح تحصی ات ) 35/0=P=0/002،-r( پرس تاران ب ه ترتی ب همبس تگی مثب ت و منف ی آم اری وج ود داش ت. در خص وص ارتب اط ش اخص ت وده بدن ی ب ا دو متغی ر اصل ی مطالع ه )اخت الات اس کلتی عضانی )19/0+ = P=0/001،r( و کیفیــت زندگــی) 43/0- = P=0/034،r(( نی ز ارتبـاط معن اداری مش اهده ش د. نتای ج ش اخص های کیفی ت زندگ ی نش ان داد ک ه در ای ن بی ن، نش اط ب ا میانگی ن و انح راف معیــار)28/19±54/53( کمتریــن مقــدار را دارد )جــدول شــماره 3(. نتای ج آزم ون ت ی نش ان داد ک ه تف اوت معن یداری بی ن کیفی ت زندگ ی در می ان جن س م رد و زن وج ود دارد ب ه ط وری ک ه م ردان از کیفی ت زندگ ی بالات ری برخ وردار بودن د و ای ن در حال ی اس ت ک ه کیفی ت زندگ ی در بع د روح ی نس بت ب ه بع د جس می ب ه ط ور معن ی داری در خص وص متغی ر نظ ام کاری بالات ر ب وده اس ت 0/05)P <(. بهمنظ ور تعدی ل اث ر متغیره ای مخدوش کنندهه ا ب ر کیفیــت زندگــی، از آزمــون Partial Correlation اســتفاده شــد و نتای ج حاک ی از ع دم تغیی ر در متغی ر اصل ی ب ود. ب رای بررس ی ارتب اط بی ن اخت الات اس کلتی عضان ی ب ا ش اخص های کیفی ت زندگ ی از آزم ون آم اری همبس تگی پیرس ون اس تفاده ش د. نتای ج آنالی ز نش ان داد ک ه بغی ر از خ رده مقی اس عملک رد اجتماعی، س ایر ابعــاد ارتبــاط آمــاری معنــی داری بــا اختــالات اســکلتی عضانــی دارن د. )ج دول ش ماره 4(
جدول 1: توزیع فراوانی متغیرهای جمعیت شناختی در پرستاران شاغل در بیمارستان های شهر ساری در سال 940) 1394= n(
خصوصیات جمعیت شناختیتعداددرصد
جنس
مرد2484/26
زن6926/73
وضعیت تاهل
متاهل2237/23
مجرد7177/76
وضعیت تحصیلی
کاردان962/10
کارشناس7967/84
کارشناسی ارشد481/5
نظام کاری
شیفت در گردش7453/79
ثابت1957/20
جدول2: فراوانی )درصد( اختالات اسکلتی عضانی در در پرستاران شاغل در بیمارستان های شهر ساری در سال 940) 1394n=(
پا گردنشانهآرنجمچپشتکمررانزانو
(2/82) 562 (2/72) 652(9/81) 781(9/06) 275(9/91) 781(33) 013(6/41) 731(4/92) 672(5/05) 574
اطاعات در جدول به صورت تعداد )درصد( هستند.
جدول 3: میانگین و انحراف معیار نمرات ابعاد کیفیت زندگی در پرستاران شاغل در بیمارستان های شهر ساری در سال 4931 )049=n(
شاخص های کیفیت زندگیمیانگینانحراف معیار
محدودیت جسمی53/6506/29
مشکلات روحی88/7448/27
نشاط54/5328/19
سلامت روان38/6158/18
عملکرد اجتماعی46/5732/22
درد جسمی46/5732/22
سلامت عمومی28/5440/19
عملکرد فیزیکی37/6937/26
جدول 4: نتایج همبستگی بین شاخص های کیفیت زندگی با اختالات اسکلتی عضانی با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون در پرستاران شاغل در بیمارستان های شهر ساری در سال 4931 )049=n(
P Valueضریب همبستگی
سلامت عمومی* اختلالات اسکلتی عضلانی300/0*0/602
عملکرد جسمی* اختلالات اسکلتی عضلانی400/0*94/0
مشکلات جسمی* اختلالات اسکلتی عضلانی100/0*0/704
مشکلات روحی* اختلالات اسکلتی عضلانی03/0*0/085
عملکرد اجتماعی* اختلالات اسکلتی عضلانی2/004/0
درد جسمی* اختلالات اسکلتی عضلانی01/0*0/342
نشاط* اختلالات اسکلتی عضلانی300/0*0/301
سلامت روان* اختلالات اسکلتی عضلانی700/0*0/405
* نشان دهنده معنی داری همبستگی می باشد. سطح معنی داری 05/0P< می باشد.
بحث
اختــالات اســکلتی عضانــی از جملــه مهمتریــن پیامدهــای ارگونومیــک محیط هــای کار در جوامــع امــروزی بشــمار می رونــد ک ه ناش ی از ریس ک فاکتوره ای مختل ف می باش ند] 20[. حرف ه پرس تاری نی ز ب ه دلی ل ماهی ت کاری، از جمل ه مش اغلی اس ت ک ه در آن اخت الات اس کلتی عضان ی مرتب ط ب ا کار از ش یوع بالای ی برخــوردار اســت] 25[. بــا توجــه بــه مطالعــه حاضــر، بیشــترین ش یوع اخت الات اس کلتی عضان ی در ناحی ه کم ر ب ود. ای ن یافت ه ب ا نتای ج حاص ل از مطالع ات متع دد از جمل ه دادارخ واه) 3931(، Ando 2000)( و Smith 2006)( همخوانــی داشــت] 21, 81,
127000986154Downloaded from journal.iehfs.ir at 11:37 +0330 on Wednesday October 11th 2017 [ DOI: 10.21859/joe-04015 ]

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

Downloaded from journal.iehfs.ir at 11:37 +0330 on Wednesday October 11th 2017 [ DOI: 10.21859/joe-04015 ]


دیدگاهتان را بنویسید