رویا امامقلی زاده مینایی 1، محمد حاج آقازاده 2،*، تیمور اللهیاری 2، حمیدرضا خلخالی 3، منصور کرامت 4
دانش جوی کارشناس ی ارش د ارگونوم ی، گ روه بهداش ت حرف ه ای، دانش کده بهداش ت، دانش گاه عل وم پزش کی ارومی ه، ارومی ه، ای ران.
استادیار گروه بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران.
دانشیار گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران.
دانش جوی کارشناس ی بهداش ت حرف ه ای، گ روه بهداش ت حرف ه ای، دانش کده بهداش ت، دانش گاه عل وم پزش کی ارومی ه، ارومی ه، ای ران.
نویس نده مس ئول: محم د ح اج آق ازاده، اس تادیار گ روه بهداش ت حرف ه ای، دانش کده بهداش ت ،دانش گاه علوم پزش کی ارومی ه، ارومی ه، ای ران. پس ت الکترونی ک: [email protected]
چکیده
مقدمــه: ابعــاد آنتروپومتــری پــا می تواننــد در طراحــی کفــش راحــت اســتفاده شــوند. هــدف ایــن مطالعــه اندازه گیــری ابعــاد آنتروپومتــری پــا در گروهــی از دانشــجویان بــود.
روش کار: ای ن مطالع ه از ن وع توصیف ی ب ود ک ه در آن ان دازه 21 بع د پ ای 580 نف ر م رد و زن با روش دس تی اندازهگی ری ش د. ب رای اندازهگی ری ابع اد از کالیپ ر دیجیتال ی و مت ر ن واری اس تفاده ش د. ابع اد اندازهگی ری ش ده دربرگیرن ده ابع اد طول ی، پهن ا، ارتف اع و دوره ای مه م پ ا ب ود. آمارهه ای توصیف ی مانن د صدکه ا ،میانگی ن و انح راف معی ار ب رای داده ه ای جم عآوری ش ده محاس به ش د. ب رای تس ت و بررس ی میانگی ن ابعاد پ ا در بی ن م ردان و زن ان از آزم ون ت ی مس تقل و ان دازه اث ر) d کوه ن( اس تفاده ش د .
مقدمه
آنتروپومتــری شــاخه ای از علــوم انســانی اســت کــه یکــی از مهم تریــن حیطه هــای ارگونومــی محســوب می گــردد. هــدف آنتروپومتــری اندازه گیــری ویژگی هایــی از انســان اســت کــه بــر طراحــی یــک محصــول خــاص اثر گــذار خواهــد بــود 1][. فراهــم بــودن اطلاعــات آنتروپومتــری در یــک جامعــه می توانــد بــه طراحی ه ای م ورد نی از آن جامع ه کم ک فراوان ی نمای د. بنابرای ن طراح ان ب ا در اختی ار داش تن ابع اد آنتروپومت ری ق ادر خواهن د بــود کالاهایــی را طراحــی نماینــد کــه رضایــت کاربــران را جلــب نمــوده، موفقیــت اقتصــادی بــه دنبــال داشــته و از همــه مهمتــر ب ه س لامتی و رف اه کارب ران منج ر گ ردد] 2[ اق وام ه ر کش وری بدلی ل ش رایط اقلیم ی، ن ژادی و تغذی ه ای از ابع اد بدن ی متفاوت ی برخ وردار ب وده و از نظ ر آنتروپومت ری تفاوت های ی ب ا اق وام دیگ ر کش ورها دارن د] 3[. از طرف ی ابع اد آنتروپومت ری می توان د در بی ن افــراد یــک کشــور متفــاوت بــوده و از گســتردگی قابــل توجهــی برخ وردار باش د] 4[. بنابرای ن جم ع آوری اطلاع ات آنتروپومت ری در ه ر کش وری ب رای تولیدکنن دگان محص ولات ام ری ض روری می باشــد.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

آگاه ی از ابع اد م ورد نی از ب رای ه ر طراح ی قب ل از جم ع آوری اطلاع ات آنتروپومت ری، ب ه ه دف دار ب ودن اندازه گیری ه ا کم ک فراوان ی خواه د ک رد. ب ه عب ارت دیگ ر ب رای طراح ی ه ر اب زار ی ا ایس تگاه کاری، ابع اد آنتروپومت ری وی ژه ای م ورد نی از می باش د که دسترس ی ط راح ب ه ان دازه آن ابع اد، ب ه تناس ب بیش تر محص ول تولی دی منج ر خواه د ش د] 7-5[. در مطالع ات آنتروپومت ری ب ا ه دف اس تفاده از آنه ا در طراح ی محیط ه ای کار، ابع اد متنوع ی ماننــد ارتفــاع، پهنــا، عمــق، طــول، محیــط، انحنــا، فاصلــه و …جم ع آوری می ش وند] 4[. در برخ ی مطالع ات آنتروپومت ری ابع اد اندام ه ای خاص ی مانن د دس ت و ی ا پ ا اندازه گی ری ش ده اس ت کــه نشــان دهنــده اهمیــت ابعــاد ایــن اندام هــا در طراحی هــای خــاص می باشــد] 11-8[. بنابرایــن می تــوان گفــت عــلاوه بــر ابع اد کل ی ب دن، ابع اد آنتروپومت ری نواح ی خ اص مانن د دس ت ی ا پ ا می توان د در طراح ی بهت ر محص ولات م ورد نظ ر از قبی ل تجهی زات کاری ی ا کفش ه ا موث ر واق ع ش وند.
پ ای انس ان س اختار پیچی ده ای دارد ک ه از اس تخوانها، مفاص ل ،اعصــاب و ماهیچه هــای متعــددی تشــکیل یافته اســت . از آنجایــی کــه انــدازه پاهــا نســبت بــه انــدازه کل بــدن کوچک تــر بــوده و بــه عنــوان فونداســیون بــدن عمــل می نماینــد، بــار زیــادی بــه آنه ا وارد می ش ود] 12[. بنابرای ن ب رای حف ظ س لامتی و تامی ن راحت ی پ ا نی از اس ت کف ش مناس بی در اختی ار باش د .ی ک کفش راح ت کفش ی اس ت ک ه ش کل داخل ی آن نزدی ک ب ه ش کل پ ا باش د. طراح ی کف ش ب ا طراح ی قال ب کف ش ش روع می ش ود .بنابرای ن طراح ان کف ش بای د ب ه ابع اد آنتروپومت ری پ ا دسترس ی داش ته باش ند و قالب ه ای کف ش را ط وری بس ازند ک ه منج ر ب ه تولیــد کفش هــای مناســب و راحــت گــردد] 31[.
در کشــورهای خارجــی مطالعــات آنتروپومتــری پــا از چنــد دهــه قبــل شــروع شده اســت. اولیــن مطالعــات آنتروپومتــری پــا بــه ســال های 1957 و 1960 برمی گــردد کــه در آن هــا 3 بعــد پــا از قبی ل ط ول پ ا، ع رض پ ا و دور پ ا اندازه گی ری ش دند] 01[. در س ال های بع د فیزان ت و روس ی ان دازه ابع اد پ ای ش هروندان انگلیســی و امریکایــی را منتشــر کردنــد] 14, 15[. هــاوس و همــکاران در جمعیــت آمریــکای شــمالی مورفولــوژی پــا را بطــور کم ی مطالع ه کردن د] 10[ گون ه تیلیک ه و هم کاران ابع اد پ ای دانشــجویان را در هنــگ کنــگ اندازه گیــری کردنــد] 9[. عــلاوه ب ر ابع اد آنتروپومت ری مختل ف پ ا، الگ وی انگش تان پ ا) DigitalPatterning( در ســاخت کفــش راحــت و مناســب از اهمیــت خاصــی برخــوردار اســت. الگــوی 1 و 2 دو نــوع الگــوی معمــول انگش تان پ ا هس تند. در الگ وی 1 انگش ت شس ت پ ا از انگش ت دوم پ ا بزرگت ر اس ت و در الگ وی 2 ای ن ترتی ب برعک س می باش د .توزی ع الگ وی انگش تان پ ا در جوام ع امریکای ی تعیی ن ش ده اند 10], 16[. در کشــور ایــران مطالعــه منتشــر شــده محــدودی در زمین ه اندازه گی ری ابع اد آنتروپومتری ک پ ا وج ود دارد. مرتض وی و همــکاران مطالعــه ای را بــا هــدف اندازه گیــری ابعــاد پــای061 م رد ایران ی ب ه روش عکس برداری دیجیتال ی انج ام دادن د] 21[.
از آنجای ی ک ه ابع اد آنتروپومت ری پ ا می توانن د در طراح ی ان واع کفش هــا و در نتیجــه راحتــی کفــش اســتفاده شــوند و از طرفــی بدلی ل دسترس ی ک م ب ه ان دازه ابع اد آنتروپومتری ک پ ا در جامع ه ایرانــی، ایــن مطالعــه بــا هــدف اندازه گیــری ابعــاد مختلــف پــا از قبی ل ابع اد طول ی، پهن ا، ارتف اع و دوره ای پ ا ب ه روش دس تی انج ام ش د. نتای ج ای ن مطالع ه می توان د در صنای ع تولی د کف ش اس تفاده ش ود و ب ا درنظ ر گرفت ن ابع اد آنتروپومت ری پ ا و درص د الگ وی انگش تان پ ا ب ه تناس ب بیش تر کفش ه ای تولی دی منج ر گ ردد.
روش کار
ای ن مطالع ه از ن وع توصیف ی ب ود کـه گ روه م ورد پژوه ش085 نف ر) 290 نف ر م رد و 290 نف ر زن( از دانش جویان 18 ت ا 30 س اله دانش گاه عل وم پزش کی ارومی ه بودن د ک ه از پاه ای س الم برخ وردار بودن د و هیچگون ه ناهنج اری و وضعی ت غی ر ع ادی در ناحی ه پ ا نداشــتند. تمامــی نمونه هــا بــه صــورت تصادفــی انتخــاب شــدند .اندازه گیری هــا در طــول روز و در ســاعات صبــح تــا بعــد از ظهــر انج ام ش د. ب رای رعای ت ملاحظ ات اخلاق ی، فراین د اندازه گی ری ابع اد پ ا ب ه دانش جویان توضی ح داده ش د و در ص ورت تمای ل در مطالع ه ش رکت کردن د. در ای ن پژوه ش 21 بع د پ ای راس ت در حال ت ب دون ج وراب و کف ش ب ه روش دس تی اندازه گی ری ش د.
ابعــاد طولــی، ارتفــاع و پهنــای پــا در حالــی اندازه گیــری شــد کــه فــرد در حالــت ایســتاده بــود، بطوریکــه پــای راســت بــر روی صفح ه ای ثاب ت و ص اف و پ ای چ پ ب ر روی صفح ه ای دیگ ر ب ا ارتف اع 25 س انتی مت ر بالات ر از پ ای راس ت ق رار داش ت] 10[. در ایــن حالــت عمــده وزن بــدن بــر روی پــای راســت وارد می شــود .بــرای اندازه گیــری ایــن ابعــاد از کالیپــر دیجیتالــی Asimeto بــا فــک 30 ســانتی متــر و دقــت 01/0 میلــی متــر، اســتفاده شــد .در اندازه گیــری دورهــای مختلــف پــا، فــرد بــر روی یــک صندلــی نشس ت و ب ا اس تفاده از مت ر ن واری آلمان ی Seca201 و مت ر ن واری معمول ی ابع اد م ورد نظ ر اندازه گی ری ش دند. ط ول ق د در حالت ی اندازه گی ری ش د ک ه ف رد راس ت ایس تاده و دارای ش انه های ص اف ب ود و ب دن ف رد ب ه آ
رام ی دی وار م ورد نظ ر را لم س می ک رد.
127000986154Downloaded from journal.iehfs.ir at 11:31 +0330 on Wednesday October 11th 2017 [ DOI: 10.21859/joe-04014 ]

Downloaded from journal.iehfs.ir at 11:31 +0330 on Wednesday October 11th 2017 [ DOI: 10.21859/joe-04014 ]

127000986154Downloaded from journal.iehfs.ir at 11:31 +0330 on Wednesday October 11th 2017 [ DOI: 10.21859/joe-04014 ]

Downloaded from journal.iehfs.ir at 11:31 +0330 on Wednesday October 11th 2017 [ DOI: 10.21859/joe-04014 ]

بمنظــور اطمینــان از وجــود توافــق درون فــردی در اندازه گیــری ابعــاد پــا، در ابتــدای مطالعــه، اندازه گیری هــای مکــرر بــرای چنــد نفــر انجــام گرفــت و پــس از اطمینــان از توافــق بــالای اندازه گیری هــا، داده هــای اصلــی جمــع آوری گردیــد. در تحلیــل داده هــا بــا نرم افــزار آمــاری SPSS 19 آماره هــای توصیفــی از قبیــل صدک هــای مختلــف، میانگیــن و انحــراف معیــار محاســبه ش د. ب ه منظ ور بررس ی تف اوت میانگی ن ابع اد آنتروپومت ری پ ا در بی ن م ردان و زن ان از آزم ون ت ی مس تقل اس تفاده گردی د. ع لاوه ب ر ای ن، ب ه منظ ور برس ی ان دازه تف اوت میانگی ن ابع اد پ ا در بین مــردان و زنــان، بــرای ابعــاد انــدازه اثــر(Effect Size) محاســبه گردی د. ب ه منظ ور محاس به ان دازه اث ر از فرم ول اس تفاده ش د 17][. ان دازه اث ر بزرگت ر بیانگ ر تف اوت بیش تر میانگین ه ا در بی ن دو گ روه مقایس ه می باش د. ب رای بررس ی مق دار تاثی ر جنس یت در انــدازه ابعــاد پــا بــا اســتفاده آنالیــز واریانــس یکطرفــه مقــدار )%(R² از فرمــول محاســبه گردیــد] 1[. بنابرایــن مقــدار )%(R² ب رای ه ر بع د پـا بازگ و کنن ده ای ن اس ت ک ه جنس یت چن د درصــد از تغییــرات آن بعــد را توجیــه می کنــد.
یافته ها
جدول 1: تعاریف ابعاد پای اندازه گیری شده در مطالعه حاضر
تعریف ابعاد پا ردیف
نام فارسی نام انگلیسی )اختصار( فاصله طولی حداکثر از پشت پاشنه پا تا نوک انگشت شست پا طول پاشنه تا انگشت اول First toe length (FL) 1
فاصله طولی حداکثر از پشت پاشنه پا تا نوک انگشت دوم پا طول پاشنه تا انگشت دوم Second toe length (FL2) 2
فاصله طولی حداکثر از پشت پاشنه پا تا نوک انگشت سوم پا طول پاشنه تا انگشت سوم Third toe length (FL3) 3
فاصله طولی حداکثر از پشت پاشنه پا تا نوک انگشت چهارم پا طول پاشنه تا انگشت چهارم Fourth toe length (FL4) 4
فاصله طولی حداکثر از پشت پاشنه پا تا نوک انگشت پنجم پا طول پاشنه تا انگشت پنجم Fifth toe length(FL5) 5
فاصله طولی پاشنه تا برجستگی داخلی اولین متاتارسال طول قوس پا Arch Length(AL) 6
فاصله طولی پاشنه تا برجستگی قوزک داخلی پا طول پاشنه تا قوزک داخلی Heel to medial malleolus
(HMM) 7
فاصله طولی پاشنه تا برجستگی قوزک خارجی پا طول پاشنه تا قوزک خارجی Heel to lateral malleolus
(HLM) 8
پهنای پاشنه در فاصله 40 میلیمتری از پشت پاشنه پهنای پاشنه Heel width (HW) 9
پهنای حداکثری پا بین سطوح داخلی و خارجی آن عمود بر محور طولی پا پهنای پا Foot width (FW) 10
پهنای حداکثری بین برجستگی های قوزک های داخلی و خارجی پا پهنای قوزک های پا Bimalleolar width (BW) 11
پهنای حداکثری در نصف طول پا عمود بر محور طولی پا پهنای وسط پا Mid-Foot width(MFW) 12
ارتفاع عمودی بین کف تا برجستگی قوزک داخلی پا ارتفاع قوزک داخلی Medial malleolus height(MMH) 13
ارتفاع عمودی بین کف تا برجستگی قوزک خارجی پا ارتفاع قوزک خارجی Lateral malleolus height
(LMH) 14
حداکثر ارتفاع پا در نصف طول پا ارتفاع وسط پا Height at 50% foot length
(HFL) 15
محیط پا بنحوی که متر نواری حاشیه داخلی سر استخوان متاتارسال اول، بالای سر استخوان متاتارسال و حاشیه خارجی سر متاتارسال پنجم را لمس کند دور پا در سر متاتارسال ها Ball girth (BG) 16
کوچکترین دور پا بر روی برجستگی استخوان کونئیفرم میانی دور پا بر روی کونیفرم ها Instep girth (IG) 17
دور پایی که در برگیرنده پشت پاشنه و انحنای روی پا می باشد دور بزرگ پاشنه Long heel girth (LHG) 18
دور حداقلی که در برگیرنده پشت پاشنه و محل اتصال ساق به پا می باشد دور کوچک پاشنه Short heel girth (SHG) 19
دور افقی در فصل مشترک پا و ساق دور مچ پا Ankle girth (AG) 20
محیط پا در وسط متاتارسال که در محور عمودی و عمود بر محور طولی پا اندازه گیری می شود دور وسط متاتارسال ها Waist girth (WG) 21
در ای ن مطالع ه ان دازه 21 بع د پ ای 580 نف ر) 290 م رد و 092
زن( جم ع آوری گردی د )ج دول 1(.
مش خصات دموگرافیک ی جامع ه م ورد مطالع ه در ج دول 2 آورده شده اس ت. میانگی ن س ن در جامع ه م ورد مطالع ه 02/22 س ال ب ود ک ه گس تره س نی آنه ا 18 ت ا 30 س ال ب ود. میانگی ن ق د ،وزن و شــاخص تــوده بدنــی) BMI( بــه ترتیــب 170/31 ســانتی مت ر ،57/65 کیل و گ رم و 51/22 ب ود.
جدول 3: مقادیر صدکهای مختلف وزن، قد و ابعاد آنتروپومتری پا به همراه ضریب تغییرات ابعاد در جامعه مورد مطالعه )ابعاد پا برحسب میلی متر، وزن بر حسب کیلوگرم و قد بر حسب سانتی متر می باشد(
انحراف ضریب
ابعاد آنتروپومتری صدک هامعیارتغییرات)٪(
5 ام50 ام95 ام
وزن00/4800/6595/8551/1156/17
قد157/00 170/00 184/9890/822/5
12/802/8827/5522/3617/84BMI
8/8322/28290/31 249/02 221/39FL
9/4623/48289/41 245/51 214/06FL2
9/8223/57282/41 236/00 207/15FL3
10/4724/02276/56 224/64 198/05FL4
11/9425/63271/88 209/00 184/22FL5
11/8121/16210/20 179/60 150/55AL
25/0717/1792/2166/5543/81HMM
27/3515/5179/5256/3334/78HLM
11/3710/78114/3592/2980/81FW
17/9811/0579/9159/2247/03HW
11/477/9483/2167/6259/51BW
12/7910/83101/5984/0669/15MFW
12/598/9185/8570/5457/02MMH
12/557/8277/2060/9451/53LMH
11/176/0365/2052/7146/68HFL
8/4319/65265/00 232/50 203/00BG
10/8126/30280/00 240/00 208/00IG
8/7827/30360/00 306/50 274/00SHG
9/6432/84400/00 330/00 298/00LHG
9/3921/15260/00 220/50 197/00AG
10/9925/77270/00 232/00 199/00WG
جدول 2: مشخصات دموگرافیکی جامعه مورد مطالعه) 290 مرد و 092 زن(
متغییرهامیانگینانحراف معیارگستره
کل جامعه
سن )سال(02/2226/218-30
وزن )کیلوگرم(57/6551/1100/103-00/40
قد )سانتی متر(31/17090/800/194-00/150
15/89-31/212/8822/51BMI
طول پا )میلی 19/25228/22175/42-304/18
متر(
مردان
سن )سال(07/2226/218-30
وزن )کیلوگرم(98/7249/900/103-00/52
قد )سانتی متر(13/17786/5162/50-194/00
16/60-30/932/7923/26BMI
طول پا )
میلی 03/27016/15229/39-304/18
متر(
زنان
سن )سال(97/2127/219-30
وزن )کیلوگرم(17/5809/800/89-00/40
قد )سانتی متر(49/16356/500/184-00/150
15/89-31/212/7821/75BMI
طول پا )میلی 35/23420/11175/42-258/66
متر(
127000986154Downloaded from journal.iehfs.ir at 11:31 +0330 on Wednesday October 11th 2017 [ DOI: 10.21859/joe-04014 ]

Downloaded from journal.iehfs.ir at 11:31 +0330 on Wednesday October 11th 2017 [ DOI: 10.21859/joe-04014 ]

ج دول 3 مقادی ر صدک ه ای پنچ م، پنجاه م و نودوپنج م و نی ز ضریــب تغییــرات وزن، قــد و ابعــاد آنتروپومتــری پــا را در جامعــه م ورد مطالع ه نش ان می ده د. همانط ور ک ه ملاحظ ه می گـردد ،کمتری ن و بیش ترین درص د ضری ب تغیی رات ب ه ترتی ب مرب وط ب ه ابع اد ط ول پاش نه ت ا ق وزک داخل ی (HMM) و ط ول پاش نه تــا قــوزک خارجــی (HLM) می باشــد .
ج دول 4 صدک ه ای پنچ م، پنجاه م و نودوپنج م ابع اد پ ا را در م ردان و زن ان نش ان می ده د. ج دول 5 تاثی ر جنس یت ب ر وزن ،قــد و ابعــاد آنتروپومتــری پــا را در جامعــه مــورد مطالعــه نشــان می دهــد.
در ج دول 5، نس بت F/M بیانگ ر نس بت میانگی ن بع د م ورد نظ ر در خانم ه ا ب ه آقای ان اس ت. بیش تر ب ودن مق دار ای ن نس بت از عــدد 100 بــرای یــک بعــد پــا نشــان دهنــده ایــن اســت کــه در آن بع د ان دازه میانگی ن در جمعی ت زن ان بیش تر از م ردان اس ت .ب ر اس اس ج دول 5، در تمام ی ابع اد اندازه گی ری ش ده میانگی ن
جدول 4: مقادیر صدکهای مختلف وزن، قد و ابعاد آنتروپومتری پای مردان و زنان )ابعاد پا برحسب میلی متر، وزن بر حسب کیلوگرم و قد بر حسب سانتی متر می باشد(
ابعاد آنتروپومتری صدک ها
مردانزنان
5 ام50 ام95 امانحراف معیار5 ام50 ام95 امانحراف معیار
وزن00/5700/7145/9049/928/4500/5895/7109/8
قد00/16800/177188/0086/5155/00163/00173/0056/5
2/7826/9421/6317/552/7928/3723/1218/61BMI
11/20250/73234/84217/2615/17293/30268/35244/22FL
12/58248/93230/84206/8115/57291/50266/08240/70FL2
11/91238/85222/11201/0316/68286/31257/45231/00FL3
10/79227/68211/50192/5818/64281/51245/41220/00FL4
10/30210/99197/38180/0122/80278/28228/17204/83FL5
10/94180/27162/67145/1815/12222/70195/58177/90AL
8/2366/7152/6942/707/7494/2685/3166/42HMM
7/2555/5442/4932/798/0182/8271/1856/70HLM
5/9298/1489/3381/1911/57117/25103/3079/92FW
4/3859/2252/3845/327/2884/0270/2560/27HW
5/1069/5664/1858/756/8586/8674/2765/13BW
6/2386/0976/1567/317/69104/34593/4779/85MFW
6/0275/8064/3155/16/7187/49777/2666/04MMH
5/1266/6857/6850/427/6280/70366/0454/09LMH
3/9858/3151/6746/267/0272/2654/7547/22HFL
11/18237/00217/00200/5512/85270/00250/00225/00BG
11/68242/00221/00203/0018/23295/00265/00240/00IG
15/68317/00293/00268/0024/61368/35330/00290/00SHG
16/74349/00318/00294/0029/97407/25370/00320/00LHG
13/11239/00213/00193/0021/59275/00235/00206/1AG
11/51232/00213/00196/0016/24280/00255/00232/00WG
جدول 5: تاثیر جنسیت بر وزن، قد و ابعاد آنتروپومتری پا )ابعاد پا برحسب میلی متر، وزن بر حسب کیلوگرم و قد بر حسب سانتی متر میباشد(
مردانزنان
ابعاد آنتروپومتری)%( R ²)%(F/Mمیانگین) انحراف معیار(میانگین) انحراف معیار(
وزن72/98(9/49))90/8( 71/5870/795/41
قد177/13(5/86))65/5( 163/4930/9280/58
6/7093/5321/75 )2/78((97/2)62/32BMI
64/2086/79(02/11) 53/432(71/51)30/072FL
63/6085/97(21/85)34/922(75/51)68/662FL2
62/2085/63(11/19)13/122(86/61)74/852FL3
59/8085/05(01/97)77/012(46/81)98/742FL4
52/4084/09(01/03)21/691(08/22)32/332FL5
61/1083/10(01/49)06/261(21/51)76/591AL
78/3063/70(32/8)92/35(47/7)56/38HMM
75/7061/57(52/7)22/34(10/8)91/07HLM
27/3088/78(29/5)71/98(75/11)44/001FW
70/4073/79(83/4)81/25(82/7)17/07HW
42/1086/15(01/5)60/46(58/6)63/47BW
58/2082/23(32/6)34/67(96/7)69/29MFW
48/8083/84(20/6)35/46(17/6)69/67MMH
00/3186/93(21/5)59/75(26/7)76/66LMH
10/5092/96(89/3)20/25(20/7)69/55HFL
62/4087/52(81/11)86/712(58/21)17/842BG
66/2083/84(46/11)78/122(32/81)56/462IG
42/9089/12(86/51)39/292(16/42)17/823SHG
45/4087/81(47/61)27/813(79/92)89/263LHG
28/7090/41(11/31)29/312(95/12)26/632AG
70/2083/15(15/11)88/212(42/61)40/652WG
127000986154Downloaded from journal.iehfs.ir at 11:31 +0330 on Wednesday October 11th 2017 [ DOI: 10.21859/joe-04014 ]

Downloaded from journal.iehfs.ir at 11:31 +0330 on Wednesday October 11th 2017 [ DOI: 10.21859/joe-04014 ]

ابع اد م ردان بزرگت ر از زن ان می باش د. مق دار R² نی ز ه ر چق در ب ه ع دد 100 نزدیکت ر باش د، ب ه ای ن مفه وم اس ت ک ه در بع د مــورد نظــر جنســیت تاثیــر بیشــتری در انــدازه آن دارد. بنابرایــن ،ابع ادی ک ه بیش ترین تاثی ر را از جنس یت دارن د ،HMM و HLM می باش ند ک ه ب ه ترتی ب 3/78 و 7/75 درص د از جنس یت متاثرن د.در ج دول 6 نتای ج آزمون بررس ی اخت لاف میانگین ابع اد آنتروپومتری پــا در زنــان و مــردان و انــدازه اثــر محاســبه شــده آورده شده اســت .میانگی ن تمام ی ابع اد پ ا در بی ن م ردان و زن ان ب ه لح اظ آم اری معن ی دار ب ود) 100/0=P value(. بیش ترین ان دازه اث ر در بی ن ابع اد مختل ف پ ا مرب وط ب ه بعده ای HMM و HLM ب ود.
127000986154Downloaded from journal.iehfs.ir at 11:31 +0330 on Wednesday October 11th 2017 [ DOI: 10.21859/joe-04014 ]

Downloaded from journal.iehfs.ir at 11:31 +0330 on Wednesday October 11th 2017 [ DOI: 10.21859/joe-04014 ]

الگــوی انگشــتان پــا کــه در شــکل 1 نشــان داده شــده اســت، در جامع ه م ورد مطالع ه محاس به گردی د. در مطالع ه حاض ر ،78% اف راد الگ وی انگش تان پ ای 1 و 22% آنه ا الگ وی انگش تان پ ای 2 را داش تند. تع داد اف راد دارای الگو ه ای 1 و 2 در جامع ه م ردان و زن ان براب ر ب ود.


دیدگاهتان را بنویسید