مقالات و پایان نامه ها

دانلود مقاله iehfsj-v4n1p47-en-1

ارزیابی مشخصه های آنتروپومتری دانش آموزان دوره ابتدایی مدارس استان مازندران، جهت طراحی میز و صندلی ارگونومیمحمدامین موعودی 1، سیدنورالدین موسوی نسب 2، سید محمدرضا گرامیان 3، جعفر اکبری 4،*عضــو هیئــت علمــی، گــروه مهندســی بهداشــت Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منبع پایان‌نامه ارشد iehfsj-v4n1p47-fa-1

ارزیابی مشخصه های آنتروپومتری دانش آموزان دوره ابتدایی مدارس استان مازندران، جهت طراحی میز و صندلی ارگونومیمحمدامین موعودی 1، سیدنورالدین موسوی نسب 2، سید محمدرضا گرامیان 3، جعفر اکبری 4،*عضــو هیئــت علمــی، گــروه مهندســی بهداشــت Read more…

By 92, ago